Rì viu sách

một nơi tớ viết ra những suy nghĩ vẩn vở của bản thân về những quyển sách mới đọc, và keep track luôn mình đọc những gì

Lũ trẻ thủy tinh

Chạy trời không khỏi đau

Alice isn’t dead

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s